سنگ ادراری چیست؟

شیوع سنگ ادراری در افراد جامعه ۵تا۲۵درصد میباشد. و شانس بروز مجدد حدود ۷۰تا ۸۰درصد میباشد. تاریخچه سنگ ادراری به ۷ هزار سا ل قبل بر میگردد که در ۲۰ سال گذشته روند افزایشی داشته. و بیشترین شیوع در سنین ۱۸ تا ۴۵ سال است.سنگ های ادراری در مردان ۵ تا ۱۰ برا بر بیشتر از زنا ن است. و در سیاهپوستا ن ونژاد آسیایی شیوع کمتری دارد.در کشورها ی توسعه یا فته شیوع بیشتری دارد. و در هر قسمت از کلیه سنگ تشکیل میشود ولی بیشتر در کالیس کلیه و لگنچه تشکیل میشود.

عواملی که در تشکیل سنگ ادراری دخیل هستند:
*اشبا ع ادرار از ماده.  
*تغییر اسیدیته ادرار.  
* کا هش مواد مها ر کننده ادرار.  
* ایستایی ادرار.  
* عفونت ادراری.  
* بی تحرکی .  
* انسداد مزمن .
*  هیپرپاراتیروییدی .
* هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک . 
* اجسام خارجی . 
* هیپراگزالوری  – گزانتینوری – سیستینوری

علائم:
* درد شدید. 
* هماچوری. 
* عفونت ادراری. 
* اولیگوری. 
* تهوع واستفراغ.

راههای تشخیص:
* علائم فوق الذکر.  
* گرافی ساده شکم.   
* سونو گرافی.  
* IVP   
* بررسی متابولیکی.   
*آنالیز سنگهای خارج شده.

روشهای درمان:
۱- تسکین علائم.
۲- برداشتن سنگ.
۳- پیشگیری از بروز مجدد.

روشهای دفع سنگ:
۱-خود بخود.
۲- سنگ شکنی.
۳-خروج سنگ از راه پیشابراه.
۴- از طریق جلدی .
۵- کمو لیز .
۶-  جراحی

روشها ی پیشگیری از بروز سنگ مجدد:
* نوشید ن ما یعا ت .     
* مصرف کلسیم .    
* محدودیت مصرف سدیم .   
* محدودیت  مصرف غذا های حا وی اگزا لات با لا .      
* غذا ها ی غنی از فیبر .
* محدودیت مصرف پروتئین .  
* مصرف منیزیم وپتا سیم .     
* فعا لیت کافی .   
* مصرف غذا های سرشار از ویتا مین A .    
*مصرف مکمل ویتا مین C   
* روغن ماهی .
آنتی اسید حا وی کلسیم با احتیا ط مصر ف شود .
مصرف ویتا مین D  بیش از ۴۰۰وا حد در روز .

دارو های مورد استفا ده:
* دیورتیکهای تیازیدی .     
* آ لوپورینول .    
* کپتوپریل .   
* پنی سیلامین .