بهره‌گيري از سونوگرافي براي تشخيص پنوموني در کودکان

پژوهشگران دانشگاه آلبرت انيشتين در نيويورک در يک ابتکار جديد از سونوگرافي براي تشخيص پنوموني در کودکان استفاده کرده‌‌اند. در اين مطالعه که برروي 200 کودک و نوجوان با ميانگين سني 3 سال انجام شده، دقت تشخيص سونوگرافي با گرافي ساده قفسه‌سينه به عنوان استاندارد طلايي مورد مقايسه قرار گرفته است. در اين مطالعه 18% از بيماران مورد مطالعه در گرافي ساده قفسه‌سينه شواهد پنوموني را نشان دادند.

حساسيت سونوگرافي 86%، ويژگي آن 89%، نسبت احتمال مثبت 8/7 و نسبت احتمال منفي 2/0 گزارش شد. سونوگرافي در اين موارد پنوموني را به صورت وجود تراکم در بافت ريوي به همــراه وجود برونگوگرام هوايي (air bronchogram) تشخيص مي‌داد. در مواردي که قطر ضايعه در گرافي ساده قفسه‌سينه بالاتر از يک سانتي‌متر بود، دقت تشخيصي سونوگرافي نيز بالاتر بود، به‌طوري‌که در اين موارد حساسيتي برابر با 86%، ويژگي معادل 97%، نسبت احتمال منفي 1/0 و نسبت احتمال مثبت 2/28 داشت.

اين مطالعه نشان مي‌دهد مي‌توان از سونوگرافي در تشخيص پنوموني در بيماران خردسال استفاده کرد. علاوه بر بالا بودن دقت تشخيصي، اين روش مزاياي عمده‌اي همچون عدم نياز به پرتوتابي را در بر دارد.

منبع: نوین پزشکی